Napredna kolaboracija

Najveća prednost koju TAJPO-3 pruža je podrška za neograničen broj korisnika koji mogu pristupiti pozadinskoj aplikaciji. Ti korisnici mogu biti podeljeni u korisničke grupe. Na osnovu toga kojoj korisničkoj grupi pripadaju određuju se i prava i privilegije koje korisnik ima u pozadinskoj aplikaciji.

Korisnici

Korisnici se generalno mogu podeliti na editore, lektore i administratore.

Uloga editora je da kreiraju i unose sadržaj kroz pozadinsku aplikaciju. Ono što oni unesu se najčešće ne vidi istog trenutka na javnom delu sajta, već je potrebno da lektori pregledaju sadržaj pre objavljivanja.

Uloga lektora je da pregleda unesen sadržaj. Lektor može sadržaj objaviti posle eventualnih sitnih izmena, može sadržaj vratiti editoru na ispravku uz propratne komentare, ili može sadržaj u potpunosti odbaciti.

Uloga administratora je da održavaju sistem, da kreiraju korisnike i korisničke grupe, da redovno prave rezervne kopije sajta, i da rešavaju razne druge probleme. Administratori po pravilu imaju neograničen pristup sistemu.

Radne površine

U slučaju da editori nemaju prava da objavljuju sadržaj na javnom delu sajta, već samo da ga unose u pozadinsku aplikaciju njima treba biti omogućeno da provere kako bi taj sadržaj izgledao na javnom delu sajta u slučaju da je objavljen. Isto važi i za lektore. Za tu potrebu se koriste radne površine.

Radne površine predstavljaju različite privatne verzije sajta. Te verzije su dostupne samo korisnicima pozadinske aplikacije koji imaju dozvolu za pregled dotične verzije. Možemo slobodno reći da je ovime pokriven i pristup vizivig (WYSIWYG - ono što vidiš to i dobijaš), kao i ŠBBKBB (šta bi bilo kad bi bilo).

Moguće je definisati neograničen broj radnih površina. Korisnici pozadinske aplikacije mogu biti ograničeni na promenu samo određenih radnih površina.