Definisanje procedura sa akcijama

Ovaj pristup podrazumeva predhodno definisane procedure, koje mogu biti proširene akcijama. Korisnik akcije može videti u modulu Korisnički alai>Centar zadataka, oblast 'Akcije' (slika 135).

Slika 135. Centar zadataka - Akcije

U 'korenu' stabla strana sajta potrebno je kreirati novi rekord tipa 'Akcija' i odabrati tip akcije (slika 136). U zavisnosti od tipa akcije potrebno je konfigurisati različita podešavanja vezana za akciju.

 

Slika 136. Kreiranje nove akcije

Dat je primer kreiranja akcije za kreiranje novog korisnika pozadinske aplikacije (slika 137).

Pored osnovnih informacija kao što su tip akcija, naziv, i kratak opis potrebno je odrediti grupu čijim je članovima dozvoljeno da aktiviraju određenu akciju u modulu Korisnički alati>Centar zadataka (oblast 1 na slici 137). Moguće je odabrati korisnika čija će podešavanja predstavljati šablon za kreiranje novog korisnika (oblast 2 na slici 137). U polju 'Grupe' koje mogu biti dodeljene tokom akcije, definiše se grupa kojoj će novi korisnik pozadinske aplikacije pripadati nakon kreiranja (oblast 3 na slici 137). Ukoliko je izabrana opcija 'Kreiraj' direktorijum za korisnika (4 na slici 137), prilikom kreiranja samog korisnika biće kreiran i njegov privatni direktorijum.

Slika 137. Kreiranje akcije tipa 'Kreiraj novog korisnika'

 

Tipovi akcija

Sledeće funkcije su podrazumevane (slika 138):

Slika 138. Tipovi akcija
  1. Kreiraj korisnika pozadinske aplikacije (Create Backend user) – Omogućuje da korisnici koji nisu administratori imaju pravo kreiranja novog korisnika. Ova opcija je dosta pogodna u situacijama kada je potrebno kreirati veći broj korisnika koji su vezani za neku grupu, pri čemu se administrator oslobađa monotonog posla i mogućnosti pravljenja greške. 
  2. Es-Ku-El upit (SQL Query) – omogućuje postavljanje predhodno definisanih Es-Ku-El upita. Za ovu opciju je potrebno u modulu Administratorski alati>DB posrednik iz padajućeg menija 1 odabrati opciju 'Potpuna pretraga', a iz padajućeg menija 2 odabrati opciju 'Napredni upiti' (slika 139). Sada je moguće kreirati Es-Ku-El upit koji će biti dodeljen određenoj grupi i ubačen u akcije te grupe odabirom opcije. Ovim je akcija tipa Es-Ku-El upit dodeljena određenoj grupi i vidljiva je svim članovima odabrane grupe.
  3. Lista rekorda (Record List) – Omogućuje prikaz svih strana i rekorda koji se nalaze 'ispod' određene strane. Pored prikaza dostupne su i standardne opcije za izmenu. Ova opcija je pogodna ukoliko je korisnicima potrebno obezbediti direktan pristup do određenih rekorda.
  4. Izmena rekorda (Edit record) – Omogućuje prikaz liste različitih rekorda koji se mogu izmeniti jednostavnim klikom na naziv rekorda. Ukoliko postoji korisnik koji ja zadužen za mali broj rekorda čije izmena nije česta, ovo je veoma jednostavan način za njihovo praćenje i izmenu bez korišćenja Veb modula.
  5. Kreiranje rekorda (New Record) – Omogućuje brzo kreiranje novog rekorda na definisanoj strani i u definisanoj tabeli.
Slika 139. Kreiranje novog Es-Ku-El upita