Bogati uređivač teksta

Sadržaj tipa Tekst i Tekst sa slikom može biti izmenjen korišćenjem Bogatog uređivača teksta (BUT). U zavisnosti od konfiguracije, sadržaj može biti izmenjen u 'WYSIWYG' modu ('ono što se vidi, to se i dobija'), ili na primer ubacivanje slika korišćenjem principa povuci i spusti.

Kada se izmene izvrše one ostaju sačuvane u Ha-Te-Em-El kodu. Zbog toga je važno biti veoma pažljiv sa korišćenjem BUT-a.

U modulu Veb>Strana, u pregledu kolona, ukoliko postoje elementi koji se mogu menjati u bogatom uređivaču teksta, on se aktivira klikom na dugme 'Izmeni u bogatom uređivaču teksta' (slika 77).

Slika 77. Aktiviranje Bogatog Uređivača Teksta

Otvara se novi prikaz kao na slici 78. Funkcionalnost svih opcija je slična funkcionalnostima kao u većini uređivača teksta.

Slika 78. Bogati Uređivač Teksta

Kao što se sa slike može videti moguć je izbor osnovnih stilova prikaza kao što su podebljan i iskošen (oblast 1 na slici 78), zatim je moguće odabrati neki od predefinisanih stilova (oblast 2 na slici 78). Tu su i opcije za izbor stilova lista, opcija za pomeranje paragrafa, dodavanje specijalnih karaktera itd (oblast 3 na slici 78).

Celokupan prikaz i unos teksta omogućen je i u Ha-Te-Em-El modu klikom na ikonicu '<>' (slika 79).

Slika 79. Bogati uređivač teksta – Ha-Te-Em-El prikaz

Sledi objašnjenje komplesnijih funkcija.

Ubacivanje Link-a

Ukoliko je potrebno da neki tekst predstavlja Link, potrebno je selektovati tekst, a zatim kliknuti na ikonicu za postavljanje linka kao na slici 80.

Slika 80. Bogati uređivač teksta - Dodavanje Link-a

Nakon klika na ikonicu otvara se novi prozor sa specijalnim opcija.

U kartici Strana moguće je u stablu strana naći odgovarajuću stranu ka kojoj bi tekst trebalo da predstavlja link (slika 81). Moguće je definisati da li će se link otvarati u novom prozoru ili ne, kao i dimenzije novog prozora. Takođe je moguće dodati naslov linku.

Slika 81. Bogati uređivač teksta - Dodavanje linka ka strani

U kartici Fajl moguće je definisati link ka fajlu. Izbor fajla se vrši iz stabla fajl sistema kao na slici 82.

Slika 82. Bogati uređivač teksta - Link ka fajlu

Ukoliko je potrebno definisati link ka eksternoj URL adresi koristi se kartica Eksterni URL. U polje 'URL' potrebno je uneti tačnu adresu i pritisnuti dugme 'Postavi link'. (slika 83)

Slika 83. Bogati uređivač teksta -Dodavanja Link-a ka eksternoj URL adresi

Ukoliko je potrebno definisati link za automatsko slanje elektronske pošte koristi se kartica E-pošta. Potrebno je definisati željenu elektronsku adresu (slika 84).

Slika 84. Bogati uređivač slika - Dodavanja Link-a za automatsko slanje elektronske pošte

Ubacivanje Tabele

Za kreiranje tabela u BUT-u koristi se jednostavan čarobnjak. Klikom na odgovarajuću ikonicu (u obliku male tabele) čarobnjak se pokreće (slika 85). Moguće je uneti osnovni opis tabele koji predstavljaju Naslov i Rezime (oblast 1 na slici 85). Zatim je potrebno odabrati broj redova i kolona, dok u polju Zaglavlje je moguće odabrati poziciju zaglavlja ukoliko postoji ili opciju da se zaglavlje ne prikazuje (oblast 2 na slici 85). Odeljak Ce-Es-Es stil služi za izbor stila izgleda tabele (oblast 3 na slici 85).

Nakon kreiranja tabele potrebno je popuniti odgovarajuće tabele željenim informacijama.

Slika 85. Bogati uređivač teksta - Ubacivanje tabele