Izmena odabranih polja

Pregled strana u modulu Veb>Lista pruža najbolju preglednost i najbolji pristup rekordima koji se nalaze na strani. Za svaki tip podataka, kao što su na primer strane, klikom na dugme 1 na slici 94, odgovarajuće tabele mogu biti selektovane pojedinačno kako bi bile izmenjene ili jednostavno pregledane .

U tabeli (oblast 2 na slici 94) moguće je odabrati koja će se polja iz tabele prikazati. U ovom slučaju prikazana su polja Tip i Početak. Klikom na ikonicu 3 na slici 94 moguće je izmeniti odgovarajuće polje selektovane strane.

Za otvaranje svih prikazanih polja odabranih strana potrebno je kliknuti na ikonicu 4 na slici 94.

Slika 94. List modul - Izmena odabranih polja