Korisnički interfejs i moduli

Pozadinska aplikacija je naziv za korisnički interfejs TAJPO-3 Ce-Em-Es-a, i predstavlja radno okruženje za editore. Kada je editor prijavljen, on se nalazi u svom radnom okruženju. Napomena: izgled korisničkog interfejsa se može značajno razlikovati kod različito prijavljenih editora, u zavisnosti od podešavanja koje je načinio administrator.

Nakon prijavljivanja na sistem biće prikazana strana za pomoć, sa kratkim opisom svih dostupnih modula; ili modul Korisnik | Centar zadataka.

Nakon odabira jedne od navigacionih opcija koje se nalaze sa leve strane u oblasti Veb, pojaviće se sledeća struktura:

Slika 4. TAJPO-3 pozadinska aplikacija

Oblasti korisničkog interfejsa

Korisnički interfejs TAJPO-3 sistema generalno je podeljen u tri oblasti: Oblast za module sa leve strane, navigaciona oblast sa stablom strana u sredini, i oblast za prikaz detalja sa desne strane.

Ovde se može videti tipična podela korisničkog interfejsa na tri oblasti (slika 5):

Slika 5. Oblasti korisničkog interfejsa
  1. Oblast za module
  2. Navigaciona oblast
  3. Oblast za prikaz detalja

Oblast za module

U ovoj oblasti se nalazi lista modula koji su dostupni za određenog editora (slika 6).

Glavni moduli (kao što su Veb, Medija, Korisnički alati, ...) sadrže različite podmodule (kao što su Strana, Pregled, Lista, ...) gde su različite potrebne funkcije dostupne.

Slika 6. Oblast za module

Navigaciona oblast

U zavisnosti od modula, navigacija se vrši kroz navigacione oblasti. U glavnom, Veb modulu, može se videti stablo strana (slika 7), gde su prikazane sve strane koje su dostupne određenom editoru.

Slika 7. Navigaciona oblast

Pristup fajl sistemu iz Fajl modula prikazan je kroz stablo direktorijuma (slika 8).

Slika 8. Fajl sistem

Kao i u Vindovs Ekploreru i drugim fajl menadžerima, nivoi strukture direktorijuma mogu se 'raširiti' i 'skupiti' korišćenjem ' + ' i ' - ' ikonica.

Klikom na neki od naslova, otvara se Oblasti za prikaz detalja sa desne strane.

Klikom na ikonu u stablu strana, otvara se kontekst meni za brz pristup najvažnijim funkcijama.

Oblast za prikaz detalja

Treća kolona korisničkog intrfejsa je Oblast za prikaz detalja. U zavisnosti od odabranog modula, različite informacije i rekordi su prikazani u ovoj oblasti. U modulima Veb i Fajl dostupni su kontekst meniji klikom na odgovarajuću ikonu, koji uprošćavaju rad.

Pregled glavnih Modula i Podmodula


Modul Veb

Editori najviše koriste modul Veb. U ovom modulu se vrši kreiranje strana i sadržaja, kao i njihova izmena. Pojedinačni podmoduli ovog modula omogućuju prikaz istih stvari na različite načine.

Podmodul Veb>Strana

Korišćenjem ovog podmodula se  vrši kreiranje novih strana i sadržaja, kao i njihova izmena.

Pojedinačne opcije modula su:

Brza izmena

Sadržaji su otvoreni direktno u modu za izmene. Korišćenjem padajućeg menija u oblasti za prikaz detalja moguća je navigacija između elemenata koje treba izmeniti (slika 9).

Slika 9. Modul Strana - Brza izmena

Kolone

Odabirom ove opcije sadržaj se prikazuje po kolonama,  kako je smešten na stranama.

Slika 10. Modul Strana - Kolone

Jezici

Odabirom ove opcije prikazuje se sadržaj strane, sortiran po jezicima. Pošto je višejezičnost omogućena u jednom stablu strana u TAJPO-3 Ce-Em-Es-u, adminstriranje više verzija jezika ne predstavlja problem.

Slika 11. Modul Strana - Jezici

Inormacije o strani

Odabirom ove opcije prikazuju se osnovne informacije za selektovanu stranu. Mogu se videti informacije o tome kog je tipa strana, da li će biti objavljena u određenom vremenski kontrolisanom periodu, da li određene korisničke grupe jevnog dela sajta imaju pristup toj strani ili ne itd.

Slika 12. Modul Strana - Informacije o strani

Podmodul Veb>Prikaz

Ovaj modul prikazuje strane, na isti način, kao što će ih posetioci videti (slika 13). Takođe ovaj modul podrazumeva i malu olovku koja služi za izmenu strana. U ovom modu se mogu videti strane koje još uvek nisu objavljene.

Slika 13. Modul Prikaz

Veb>Lista

Prikaz u ovom modulu omogućuje direktan pristup stranama i sadržaju (slika 14). Korisnici sa više iskustva se odlučuju za rad u ovom modulu. Aktiviranjem opcije 'Prošireni prikaz' i opcije 'Klipbord' putem polje za potvrdu koji se nalaze na dnu prikaza ovog modula, omogućena je ciljna izmena sadržaja. Odabir opcije 'Lokalizacijski prikaz' pruža mogućnost pregleda trenutnog stanja promene sadržaja.

Slika 14. Modul Lista

Podmodul Veb>Info

Info modul, predstavlja prikaz sumiranih važnih informacija odabrane strane. U zavisnosti od privilegija editora, moguće je iz padajućeg menija odabrati različite prikaze sadržaja:

Pregled stabla strana

Ovaj prikaz sadrži 'Osnovna podešavanja' (slika 15) (kao što su vremenski kontrolisano objavljivanje strana ili privilegije pristupa korisnika javnog dela sajta), 'Keš i starost' (slika 16), kao i 'Pregled rekorda' (slika 17). Ukoliko se ovaj prikaz koristi za stablo strana, onda se i neke opcije vezane za cele grupe strana mogu menjati jednim klikom miša na ikonu 'olovka'.

Slika 15. Modul Info - Osnovna podešavanja
Slika 16. Modul Info - Keš i starost
Slika 17. Modul Info - Pregled rekorda

Pregled lokalizacije

U ovom prikazu moguće je odabrati različite 'dubine' strana  do kojih će važiti određeni prevod (slika 18). U isto vreme novi prevodi mogu biti dodati u alternativne jezike strana, i sve može biti izmenjeno, kako novi tako i postojeći prevodi.

Slika 18. Modul Info - Pregled lokalizacije

Dnevnik

Na ovom prikazu mogu se videti sve izmene izvršene u sadržaju od strane svakog editora pojedinačno (slika 19). Prikaz može biti prilagođen odabirom opcija za prikaz većeg broja nivoa i vremenski period izmene.

Slika 19. Modul Info - Dnevnik

TS konfiguracija strana

Ovaj prikaz nije od velikog značaja za editore, i trebalo bi da njen prikaz bude deaktiviran za editore. Ovaj prikaz pruža Tajpo Skript detalje vezane za stranu i korisnika, koji su značajni za programere i administratore (slika 20).

Slika 20. Modul Info - TS konfiguracija strane

Podmodul Veb>Pristup

Ukoliko je ovaj modul dostupan editoru (u zavisnosti od njegovih privilegija) on može menjati dozvole prikaza pojedinačnih strana korišćenjem prikaza 'Pregled korisnika' (slika 21). Samo ukoliko je editor i 'vlasnik' određene strane, on može izmeniti dozvole, ukloniti ih ili preneti vlasništvo na drugog editora.

Slika 21. Modul Pristup - Pregled korisnika

Na prikazu 'Dozvole' (slika 22) mogu se videti vlasnici strana, grupne dozvole, i dozvole za sve korisnike. Takođe, i u ovom prikazu editor vlasnik određene strane može menjati dozvole te strane.

Slika 22. Modul Pristup - Dozvole

Podmodul Veb>Funkcije

Ovaj modul sadrži neke praktične funkcije koje mogu biti od pomoći i mogu pojednostaviti kreiranje i upravljanje stranama i sadržajem. Preduslov je naravno da editor ima dozvolu prikaza ovog modula. Različiti čarobnjaci (Wizards) koje ovaj modul sadrži, mogu se iskoristiti za kreiranje (slika 23) i sortiranje (slika 24) čitavih strana.

Slika 23. Modul Funkcije - Kreiranje više strana
Slika 24. Modul Funkcije - Sortiranje strana

Podmodul Medija>Fajl

TAJPO-3 omogućava upravljanje svim resursima, kao što su Ha-Te-Em-El šabloni, slike, ili dokumenti, koji su potrebni za kreiranje veb sajta (slika 25). Svi resursi se čuvaju na fajl sistemu u 'fileadmin/directory'. Editor ima pristup granama ovog stabla u zavisnosti od njegovih privilegija. U skladu sa tim, administrator može veoma precizno definisati tip dozvole pristupa, na primer da li je editoru dozvoljeno da prenosi, kopira, premešta, briše, preimenuje ili kreira novi fajl ...

Slika 25. Modul Medija - Fajl


Štikliranjem polja za potvrdu na dnu strane moguće je aktivirati prikaz sličica (slika 26).

Slika 26. Modul Medija - Prikaz sa sličicama

Modul Korisnički alati

Ovaj modul prikazuje zadatke i lična podešavanja za svakog korisnika, a takođe pruža i mogućnost komunikacije između korisnika.

Podmodul Korisnički alati>Centar zadataka

Iza ovog modula krije se komunikacioni centar. Različiti moduli imaju podršku za čuvanje ličnih komentara ili komunikaciju na projektu putem poruka. Detaljniji opis ovog modula u delu Centar zadataka.

Podmodul Korisnički alati>Podešavanja

Ovaj modul pruža mogućnost unosa i izmene podataka o korisniku (slika 27). Moguć je izbor više prikaza, koji sadrže polja za različite informacije o korisniku.

Sliak 27. Modul Korisnički alati - Podešavanja

Podmodul Korisnički alati>Radna površina

Ovaj modul omogućava podešavanje radnih površina (slika 28). Detaljnije o radnim površinama u oblasti Radne površine.

Slika 28. Modul Korisnički alati - Radna površina

Modul Pomoć

Ovaj modul sadrži nekoliko podmodula. Po pravilu, tu su uvek: 'O modulima' (slika 29), 'Deklaracija' (slika 30) i 'Uputstvo' (TYPO3 Inline User Manual) (slika 31). Prvi modul upoznaje korisnika sa glavnim funkcijama pojedinačnih modula, drugu daje informacije o verziji TAJPO-3 sistema koji se koristi kao i o autorskim pravima, dok poslednji predstavlja korisničko uputstvo.

Uputstvo za editore (Manual for editors) se takođe može naći u vidu instaliranog proširenja, za potrebe opisa svih oblasti relevantnih za editore.

Slika 29. Modul Pomoć - O modulima

   

Sliak 30. Modul Pomoć - Deklaracija
Slika 31. Modul Pomoć - Uputstvo