Kreiranje strukture stabala

Primer strukture stabla može se videti na slici 86.

Slika 86. Primer strukture stabla strana

Kako bi se kreirale podstrane određene strane moguće je koristiti čarobnjaka koji se nalazi u modulu Veb>Funkcije. Odabirom ovog modula i klikom na željenu stranu otvara se prikaz kao na slici 87.

Iz padajućeg menija je potrebno odabrati opciju 'Kreiraj više strana' a potom uneti nazive strane. Potom klikom na dugme 'kreiraj strane', nove strane će biti kreirane kao podstrane željene strane. Strane se smeštaju iznad već postojećih podstrana. Ukoliko je odabrana opcija 'Postavi nove strane iza postojećih' tada se novonastale podstrane smeštaju ispod postojećih. Ukoliko je odabrana opcija 'Sakrij nove strane' novonastale podstrane će biti skrivene. Moguć je unos maksimalno 9 novih strana u jednom korišćenju čarobnjaka.

Slika 87. Kreiranje više strana

Ukoliko se u istom čarobnjaku iz padajućeg menija odabere opcija ''Sortiraj strane' otvara se prikaz kao na slici 88. Moguće je sortirati podstrane selektovane strane prema sledećim parametrima: 'Naslovu strane', 'Podnaslovu', 'Vremenu izmena strane' i 'Vremenu kreiranja strane.' Sortiranje se vrši klikom na željeni parametar.

Slika 88. Čarobnjak za sortiranje strana

Ukoliko je potrebno kopirati stranu sa svim njenim podstranama moguće je koristiti opciju 'Kopiranje', koja se može odabrati iz kontekstnog menija, desnim klikom na željenu stranu (slika 89). Potrebno je podesiti opciju 'Rekurzivno kopiranje' (modul Korisnilčki alati>Podešavanja, odeljak Izmena & napredne funkcije), koja određuje broj nivoa do kojeg će se kopirati podstrane selektovane strane.

Potom je potrebno na željenoj strani desnim klikom aktivirati pomoćni meni i odabrati opciju 'Umetni u' (za kopiranje sadržaja unutar strane) ili 'Umetni iza' (za kopiranje sadržaja ispod strane) i strana sa svojim podstranama će biti prekopirana (slika 90).

Slika 89. Kopiranje strane
Slika 90. Umetanje strane

Nove strane se mogu kreirati i korišćenjem pomoćnog menija. Odabirom opcije 'Novo' otvara se prikaz kao na slici 91. Izborom 'Strana (unutra)' kreira se nova strana unutar željene, a klikom na 'Strana (posle)' kreira se nova strana posle željene.

Slika 91. Kreiranje nove strane