Prečice

Posle određenog vremena rada u TAJPO-3 Ce-Em-Es-u, dolazi se do zaključka da je potrebno određene stvari menjati češće od nekih drugih, kao što su na primer strane za prikaz vesti. Da bi te stvari bile lakše dostupne koriste se prečice, tako da se tim stranama može brzo pristupiti odmah nakon prijavljivanja na sistem.

Korisnički alati | Centar zadataka: Nedavno izmenjene strane

Ukoliko je potrebno pristupiti stranama koje su izmenjene u skorijoj prošlosti, potrebno je iz Korisnički alati>Centar zadataka modula odabrati opciju 'Nedavno korišćene' strane i prikazaće se lista željenih strana. Jednostavnim klikom na željenu stranu otvara se sadržaj iste (slika 95).

Slika 95. Prečice - Strane izmenjene u skorijoj prošlosti

Prečice u Zaglavlju

Postoji mogućnost kreiranja sopstvenih prečica za određene strane. Ova opcija je omogućena administratorima kroz osnovna podešavanja koriskičkog profila. Za editore, potrebno je da administrator dodeli dozvole kroz TS konfiguraciju, kako bi okvir za prikaz prečica postojao.

U modulu Veb>Strana u toku pregleda određene strane moguće je kreirati prečicu ka toj strani. Klikom na označenu ikonicu na slici 96 strana će biti dodata u prečice u zaglavlju.

Slika 96. Kreiranje prečice ka strani

Nakon kreiranja prečice istu je moguće koristiti klikom na ikonicu [1] označenu na slici 97. Moguće je pristupiti strani [2], pristupiti njenoj izmeni [3] ili obrisati stranu [4].

Slika 97. Prečice u zaglavlju