Unos sadržaja

Unos sadržaja u TAJPO-3-u

Kao što je već pomenuto, TAJPO-3 Ce-Em-Es omogućuje da se na strane ubacuje veliki broj elemenata sa određenim sadržajem.

Unutar strana sadržaj je podeljen po kolonama i jezicima.

Princip rada sa kolonama pruža mogućnost da određeni delovi statičkog šablona budu dodeljeni određenim aplikacijama u kojima će sadržaj bit grupisan. Primer: podela strane na dva dela, glavni deo i manji deo sa desne strane koji će se koristiti za prikaz najnovijih vesti.

Svaka strana može imati neograničenu količinu sadržaja. Količina sadržaja u javnom delu se uvek poklapa sa količinom sadržaja u pozadinskoj aplikaciji (modul Strana).

Podrazumevane kolone su: 'Leva', 'Normalna', 'Desna' i 'Okvir' (slika 50). Naravno, često nisu sve kolone iskorišćene. Dalje kroz implementaciju, nove kolone mogu biti dodate ili postojeće prepravljene. Administrator odlučuje o tome kojim kolonama može pristupiti koji editor.

Slika 50. Prikaz sadržaja po kolonama

Pregled sadržaja po jezicima je sličan pregledu po kolonama. Jedna strana može sadržati više prevoda istog sadržaja. U tom slučaju sadržaj je filtriran po jezicima (slika 51).

Slika 51. Prikaz sadržaja prema različitim jezicima

 

Kreiranje novog sadržaja i njegova izmena

Postoji više načina kreiranja sadržaja na određenoj strani. Jedan od njih je: u modulu Veb>Strana se odabere prikaz 'Kolone' i klikom na 'Novi sadržaj' ili na ikonicu sa zelenim znakom '+' u željenoj koloni(slika 52), dobija se prikaz za izbor tipa sadržaja (slika 53).

Slika 52. Kreiranje novog sadržaja
Slika 53. Tipovi sadržaja

Nakon izbora željenog tipa sadržaja otvara se novi prikaz i u oblasti za prikaz detalja potrebno je popuniti određene informacije. U daljem tekstu opisujemo primer dodavanja teksta sa slikom.

Kartica Opšte na slici 54. sadrži sledeće blokove: 'Tip' [oblast 1], 'Sakrij' [oblast 2], 'Zaglavlje' [oblast 3, 'Na vrh strane' [oblast 4].

Slika 54. Kreiranje novog sadržaja - Opšte

Kartica Tekst sadrži samo jedan blok, 'Tekst' (slika 55).

Slika 55. Kreiranje novog sadržaja - Tekst

Kartica Medija sadrži sledeće blokove na slici 56: 'Slike' [oblast 1], 'Pozicija' [oblast 2], 'Dimenzije slike' [oblast 3], 'Slike linkovi' [oblast 4], 'Opis' [oblast 5], a na slici 57: 'Alternativni tekst' [oblast 6], 'Tekst naslova' [oblast 7], 'URL opširnijeg opisa' [oblast 8], 'Podešavanja slike' [oblast 9].

Slika 56. Kreiranje novog sadržaja - Medija
Slika 57. Kreiranje novog sadržaja - Medija (nastavak)

Kartica Pristup na slici 58. sadrži sledeće blokove: 'Početak' [oblast 1], 'Kraj' [oblast 2], 'Opšte opcije' [oblast 3].

Slika 58. Kreiranje novog sadržaja - Pristup

Opšte/Tip

TAJPO-3 pruža nekoliko predefinisanih tipova sadržaja koji se mogu odabrati iz padajućeg menija u ovom bloku. Ovi tipovi se razlikuju po svojoj funkcionalnosti i načinu prikaza u javnom delu sajta. Detaljnije o tipovima sadržaja u delu 'Tipovi sadržaja'.

Ostale opcije u ovom bloku omogućuju:

 • izbor jezika sadržaja (Jezik)
 • promenu kolone u kojoj je sadržaj smešten (Kolone)
 • mogućnost dodavanja praznog prostora pre i posle sadržaja (Pre, Posle). Unosi se vrednost koja predstavlja broj piksela
 • izbor okvira (Okvir)
 • aktiviranje opcije indeksiranja za rekored (Indeks)

  Opšte/Sakrij

  Ova opcija pruža mogućnost izbora, da li će sadržaj biti vidljiva na strani ili skriven. Kada je odabrana ova opcija sadržaj nije vidljiv na konkretnoj strani u javnom delu sajta, i tada je u pozadinskoj aplikaciji sajta ikona tog sadržaja označena crvenim znakom 'stop'.

  Opšte/Zaglavlje

  Ovaj blok služi za unos vrednosti koja će predstavljati zaglavlje konkretnog sadržaja. Moguće je podesiti poravnanje, tip zaglavlja ili datum koji će se prikazati ispod zaglavlja.

  Opšte/Na vrh strane

  Ukoliko je odabrana ova opcija, mali link za povratak na vrh strane biće prikazan ispod sadržaja u javnom delu sajta.

  Tekst

  Ova kartica služi za unos teksta sadržaja korišćenjem bogatog uređivača teksta. Ukoliko dođe do promene tipa sadržaja, vrednost ovog odeljka se ne menja.

  Medija/Slike

  Ovaj blok služi za dodavanje slika. Moguće je dodati neograničen broj slika. Nije potrebno voditi računa o veličini slika jer TAJPO-3 automatski vrši promenu veličine slike prema zadatim vrednostima.

  Medija/Pozicija

  U ovom bloku vrši se izbor pozicije slike u odnosu na text. Postoji 10 podrazumevanih pozicija.

  Medija/Dimenzije slike

  Ovaj blok služi za definisanje fiksnih vrednosti širine i visine. Unete vrednosti predstavljaju veličine u pikselima.

  Medija/Slike linkovi

  Ovaj blok se koristi ukoliko je potrebno da slika bude link ka nekoj strani, fajlu ili eksternoj URL adresi. Odabirom opcije 'Klik' - uvećanje, slika će predstavljati link ka novoj strani u kojoj će ista slika biti prikazana u punoj veličini.

  Medija/Opis

  U ovom bloku se definiše zaglavlje slike i moguć je odabir poravnanja teksta zaglavlja.

  Medija/Podešavanja slike

  U ovom bloku moguće je iz padajućeg menija odabrati kvalitet slike (Podešavanja slike), kao i efekat koji će se primeniti na sliku. Neki od efekata su rotacija slike, osvetljenje i zatamnjenje...

  Pristup/Početak

  Pogledati Pristup/Početak blok u delu 'Kreiranje i izmena strana'.

  Pristup/Kraj

  Pogledati Pristup/Kraj blok u delu 'Kreiranje i izmena strana.

  Tipovi sadržaja

  TAJPO-3 pruža veliki izbor tipova sadržaja koji pokrivaju sve standardne zahteve unosa sadržaja. Moguće je dodavanje novih tipova sadržaja ubacivanjem proširenja. Osnovni tipovi prikazan su na slici 53.

  Standardni tekstualni element

  Ovaj tip predstavlja standardni tekstualni element sa zaglavljem i običnim tekstom. Ovo je najčešće korišćen tip. Text može biti prilagođen po potrebi; podebljan, podvučen ili iskošen. Tu su i ostale standardne opcije koje treba da sadrži jedan uređivač teksta, kao što su opcije poravnanja teksta, veličine fonta, boje slova itd...Sve promene ovog elementa moguće je ostvariti korišćenjem Bogatog uređivača teksta  (slika 59). Sva podešavanja vezana za ovaj tip sadržaja, objašnjena su u gore navedenom tekstu.

  Slika 59. Izmena postojejećeg tekstualnog elementa

  Tekst sa slikom

  Ovaj tip pored zaglavlja i običnog teksta, dozvoljava ubacivanje neograničenog broja slika. Pozicija slika u odnosu na text se može podesiti. U gore navedenom tekstu objašnjen je postupak podešavanja elemenata ovog tipa.

  Slike mogu biti ubačene direktno iz fajl sistema klikom na ikonicu 'direktrijum' u kartici Medija ili ih ubaciti sa lokalne mreže  (slika 60).

  Slika 60. Ubacivanje slike u sadržaj sa tekstom


  Klikom na 'Traži fajlove' otvara se fajl sistem u vidu stabla. Izborom odgovarajućeg direktorijuma u fajl sistemu, moguće je odabrati i željenu sliku koju je potrebno ubaciti u sadržaj strane (slika 61).

  Slika 61. Fajl sistem

  Samo slike

  Ovaj tip sadržaja omogućuje korišćenje neograničenog broja slika. Slike je moguće rasporediti u nevidljivu tabelu. U kartici Medija, bloku Pozicija moguć je odabir broja kolona iz padajućeg menija (Kolone). Slike se smeštaju u redove čija je visina prilagođena visini najviše slike iz tog reda. Moguće je uključiti i opciju 'Bez redova' koja dovodi do toga da sve slike budu smeštena u samo jednu ćeliju tabele (nema redova). Ova opcija može nekada biti korisna za određene potrebe prikaza. Moguće je uključiti ivice slika odabirom opcije 'Okvir'. Sve pomenute opcije prikazane su na slici 62.

  Slika 62. Opcije za smeštanje slika u tabelu

  Lista nabrajanja

  Ovaj tip se koristi kada je potrebno napraviti listu. U kartici Lista nabrajanja, bloku 'Tekst' svaka uneta linija teksta predstavlja element liste (slika 63). Moguć je izbor različitih tipova prikaza iz padajućeg menija 'Izgled'. Naravno, izgled liste može biti prilagođen od strane programera, izradom statičkog šablona.


  Slika 63. Kreiranje novog sadržaja - Lista nabrajanja

  Tabela

  Element ovog tipa predstavlja tabelu sa najviše 8 kolona. U odeljku Table, bloku Text unosi se sadržaj tabele. Sintaksa za unos ćelija je sledeća:

  |column 2|column 3
  row 2|text 12|text 22
  row 3|text 13|text 23
  row 4|text 14|text 24

  Ovako unet tekst, uz podešavanja ivica tabele i razmaka između ćelija u bloku 'Izgled' kao i naslova tabele i njegove pozicije u bloku 'Podešavanja za dodatak' kao na slici 64, dovodi do sledećeg izgleda tabele u javnom delu sajta:

  Slika 64. Primer tabele

  Dakle, pojedinačne kolone u jednom redu se razdvajaju karakterom ''|''.

  Slika 64a. Kreiranje novog sadržaja - Tabela

  Sa slike 64a se može videti da postoje i ostala podešavanja kao što su izbor različitog prikaza (Izgled), kao i boje pozadine tabele.

  Klikom na ikonicu koja predstavlja malu tabelu (sa desne strane polja za unos teksta u bloku 'Tekst') pokreće se čarobnjak za kreiranje tabela. Predhodno napravljena tabele otvorena u ovom čarobnjaku bi izgledala kao na slici 65.

  Korišćenje čarobnjaka za kreiranje tabela moguće je menjati vrednost svake pojedinačne ćelije. Postoje opcije pomeranja redova na gore ili na dole, brisanja redova i dodavanja novih (podešavanje redova, slika 65). Iste funkcije je moguće koristiti i za kolone: pomeranje reda u levo i u desno, brisanje kolone ili dodavanje nove kolone (podešavanje redova, slika 65).

  Slika 65. Kreinje novog sadržaja - Čarobnjak za tabele

  Linkovi ka fajlovima

  Ovaj tip se koristi ukoliko je potrebno ujediniti i prikazati u listi različite tipove fajlova iz fajl sistema. Svi fajlovi su prikazani u javnom delu kao linkovi, koje posetilac može otvoriti ili preuzeti.

  U kartici 'Linkovi ka fajlovima', blok 'Fajlovi', klikom na ikonicu 'direktorijum' otvara se fajl sistem kao na slici 61.

  Kada je odabran / prenet željeni fajl, moguća su i dodatna podešavanja u kartici 'Linkovi ka datotekama'. Iz padajućeg menija moguće je odabrati jedan od načina prikaza (blok 'Izgled'), odabirom opcije 'Prikaži veličinu fajla' veličina fajla biće prikazana pored konkretnog linka ka fajlu , a moguće je uneti i kratak opis fajla koji će u javnom delu sajta biti prikazan ispod linka. Ove opcije prikazane su na slici 67.

  Sliak 67. Kreiranje novog sadržaja - Linkovi ka fajlovima

  Multimedija

  Elementi ovog tipa mogu sadržati fajlove sledećih formata : TXT, HTML, HTM, CLASS, SWF, SWA, DCR, WAV, AVI, AU, MOV, ASF, MPG, WMV, ili MP3.

  U kartici Multimedija, u bloku 'Fajl' (slika 68), fajlovi se mogu odabrati iz fajl sistema ili mogu biti preneti sa lokalne mreže. Prilikom prenošenja fajlovi se automatski smeštaju u direktirijum 'uploads/media'.

  U bloku Parametri moguće je podesiti određene parametre (ukoliko je to potrebno) za puštanje video zapisa, audio zapisa ili fleš filmova. Kao primer unosa parametara, navedeni su parametri podešeni za puštanje fleš filma:

  WIDTH=70
  HEIGHT=55
  LOOP=true
  QUALITY=high
  BGCOLOR=#FFFFFF
  TYPE="application/x-shockwave-flash"
  PLUGINSPAGE=http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?1_Prod_Version=ShockwaveFlash;
  Slika 68. Kreiranje novog sadržaja - Multimedija

  Mapa strana

  Uloga elementa ovog tipa jeste pomoć pri navigaciji. Moguće je kreirati navigacione menije, kao i mapu celokupnog sajta. U kartici Meni/Mapa strana, blok 'Tip menija' iz padajućeg menija moguće je odabrati jednu od funkcionalnosti, a u bloku 'Početna tačka' potrebno je odabrati jednu ili više strana koje će predstavljati početne tačke za navigacione menije (slika 69).

  Slika 69. Kreiranje novog sadržaja - Meni/Mapa sajta

  Ponuđeni tipovi menija su:

  • Meni ovih strana

  Predstavlja listu povezanih naslova strana sa odabrane početne tačke.

  • Meni podstrana odabranih strana

  Generiše se (u zavisnosti koja je strana odabrana kao početna tačka), lista podstrana jednog nivoa niže, ili jednog nivoa više.

  • Meni podstrana odabranih strana (sa rezimeima)

  Prikazuje se naslov i određeni detalji podstrana u odnosu na početnu tačku.

  • Meni podstrana odabranih strana + sekcije

  Ovaj meni prikazuje naslove i zaglavlja elemenata strana za koje je aktivirana opcija Index.

  • Mapa celokupnog veb sajta

  Generiše se pregled svih naslova strana u formi stabla, dok se nivo (level) do koga stablo ide može prilagoditi. Prilagođavanje nivoa se vrši korišćenjem TypoScripta.

  • Section index (sadržaji strana kod kojih je uključena opcija Indeks)

  Ovaj meni je pogodan za pregled sadržaja strana koje imaju veću količinu sadržaja. Zaglavlja (headers) svih elemenata, kod kojih je izabrana opcija Index, biće prikazani.

  • Nedavno izmenjene strane

  Prikazuje se lista 10 strana koje su izmenjene u poslednjih 7 dana. One strane kod kojih je aktivirana opcija No search, neće biti prikazane u ovoj listi.

  • Povezane strane (na osnovu ključnih reči)

  Prikazuje naslove svih strana koje sadrže iste ključne reči. One strane kod kojih je aktivirana opcija 'Bez keša', neće biti prikazane u ovoj listi.

  Jednostavni Ha-Te-Em-El

  Element ovog tipa omogućuje ubacivanje Ha-Te-Em-El koda na stranu. U odeljku Ha-Te-Em-El, blok Ha-Te-Em-El, vrši se unos Ha-Te-Em-El koda (slika 70).

  Slika 70. Kreiranje novog sadržaja - Jednostavni Ha-Te-Em-El

  Forma za elektronsku poštu

  Korišćenjem elemenata tipa Forma moguće je kreirati forme za elektronsku poštu. U kartici Forma, blok Konfiguracija, postoji primer podešavanja forme. Svaka linija koda predstavlja ili polje ili funkciju (slika 71):

  # Example content:
  Name: | *name = input,40 | Enter your name here
  Email: | *email=input,40 |
  Address: | address=textarea,40,5 |
  Contact me: | tv=check | 1
  |formtype_mail = submit | Send form!
  |html_enabled=hidden | 1
  |subject=hidden| This is the subject

  Forma se prikazuje kao tabela. Kao i u slučaju sa tabelama, karakter "|" se koristi za razdvajanje labela polja ili konfiguracionih detalja.

  Slika 71. Kreiranje novog sadržaja - Forma za elektronsku poštu

  U bloku 'Skoči na stranu' definiše se strana na koju će korisnik biti prebačen nakon slanja elektronske pošte. Ova strana bi trebalo da obaveštava korisnika o tome da li je elektronaska pošta uspešno poslata ili ne.

  U bloku 'Elektronska adresa primaoca' moguće je definisati elektronsku adresu primaoca. Ukoliko je potrebno definisati više adresa, potrebno je razdvojiti ih zarezima.

  Kada je sadržaj sačuvan moguće je koristiti i 'čarobnjaka' koji predstavlja malu formu (sa desne strane bloka Konfiguracija) (slika 71). Uz pomoć ovog čarobnjaka moguće je kreirati različite tipove polja izborom iz padajućeg menija (Tip). Kako i kod tabela, asistent za forme pruža mogućnost vertikalnog pomeranja elemenata forme, što je i prikazano na slici 72.

  Slika 72. Kreiranje novog saržaja - Čarobnjak za kreiranje forme za elektronsku poštu

  Forma za pretraživanje

  Osnovna TAJPO-3 instalacija sadrži jednostavnu ali veoma korisnu funkciju pretrage. Korišćenjem ove funkcije korisnici javnog dela sajta mogu pretraživati veb sajt, u potrazi za sadržajem, naslovima i ključnim rečima.

  U kartici Pretraživanje, blok Pošalji na stranu, služi za određivanje strane na kojoj će rezultati pretrage biti prikazani (slika 73). Neophodno je predhodno kreirati stranu za prikaz rezultata pretrage; preporuka je da za ovu stranu bude uključena opcija 'Nije u meniju'. Ukoliko je potrebno rezultate pretrage prikažu na istoj strani, ova opcija se ne podešava.

  Slika 73. Kreiranje novog sadržaja - Forma za pretraživanje

  Forma za pristup

  Putem forme za pristup, autorizovani korisnici mogu pristupati oblastima u javnom delu sajta koje su rezervisane samo za njih. Forma za pristup se automatski generiše izborom ovog tipa elementa. U kartici 'Prijava', blok 'Pošalji na stranu', kao i kod podešavanja pretrage služi za određivanje strane na koju će korisnik biti prebačen nakon uspešnog pristupa na javni deo sajta. Podrazumeva se da su predhodno podešeni korisnici javnog dela sajta i korisničke grupe i da forma za pristup ima pristup bazi podatka.

  Opšti dodaci

  Dodaci javnog dela sajta i proširenja donose veću funkcionalnost i povećavaju kompleksnost veb sajta.

  Kako bi određeni dodatak bio ispravno postavljen na stranu, odgovarajuće proširenje mora biti instalirano i konfigurisano. Na kartici Dodatak iz padajućeg menija moguće je odabrati jedan od dostupnih dodataka (ukoliko su oni predhodno instalirani) (slika 74).

  Slika 74. Kreiranje novog sadržaja - Opšti dodaci