Upravljanje digitalnim dodacima (DAM)

DAM (Digital Assets Management) predstavlja odgovor TAJPO-3 zajednice na potrebu da slike, dokumenti, i drugi fajlovi budu deo sadržaja veb sajta. U ovom kontekstu DAM je nezavistan sistem koji nema nikakve direktne uticaje na veb sajt, već služi za upravljanje fajlovima. DAM pruža i jednostavan interfejs za proširenja koja koriste meta informacije za funkcije u pozadinskoj aplikaciji ili javnom delu sajta.

DAM kopira fajlove koje bi trebalo objaviti u poseban deo stabla strana kako bi se isti zaštitili od pristupa korisnika. Ukoliko korisnik obriše fajl iz sistema, funkcija koja prikazuje isti u javnom delu sajta ostaje nepromenjena, čime je obezbeđene zaštita od grešaka korisnika.

DAM omogućuje i konfigurisanje određenih podešavanja vezanih za pojedinačne fajlove, kao što su mogućnost kreiranja novog direktorijuma u koji će fajlovi biti kopirani.

Jednostavan primer korišćenja DAM-a predstavlja galerija slika, koja slike prikazuje nezavisno od toga gde su sačuvane ili kojoj kategoriji pripadaju.

Integracija u TAJPO-3

DAM je u pozadinskoj aplikaciji predstavljen kao odvojen modul i integrisan je u stablo strana. Klikom na DAM ikonicu uvek će biti pozvani fajlovi svih tipova i iz svih kategorija.

Fajl/Lista fajlova modul

Korišćenjem ovog modula pruža mogućnost pregleda svih DAM fajlova i meta informacija o njima. Editori koriste ovaj modul radi izmene meta podataka, odabira fajlova  i dodavanja novih.

U moduli Fajl>Lista fajlova mogu se primetiti više stabala (slika 149). 'Fajl sistem' (oblast 1 na slici 149), 'lista fajlova po kategorijama' (oblast 2 na slici 149), 'lista fajlova po tipu' (oblast 3 na slici 149), 'lista fajlova prema statusu' (oblast 4 na slici 149) , kao i 'lista fajlova prema datumu indeksiranja' (oblast 5 na slici 149).

Slika 149. Modul Medija - Izbor prikaza

Klikom na željenu sekciju u nekom od stabala, dobija se lista fajlova koji zadovoljavaju definisani kriterijum.

U oblasti za prikaz detalja, vrši se prikaz željenih fajlova. Postoji više načina prikazivanja (odabir se vrši iz padajućeg menija). To su:

  • Lista (slika 150)
Slika 150. Modul Medija - Prikaz u obliku liste
  • Sličice (slika 151) – slike su prikazane u umanjenoj veličini
Slika 151. Modul Medija - Prikaz u vidu sličica
  • Proces - već kreirani fajlovi mogu biti ponovo obrađeni pri čemu će im biti dodati novi meta podaci (slika 152)
Slika 152. Modul Medija - Proces

 

Dam kategorije

DAM kreira specifične strane kao direktorijume u stablu strana, u kojima čuva svoje fajlove. Moguće je kreirati kategorije, menjati ih i brisati korišćenjem Veb>Lista modula.

Modul Indeksiranje

Modul Indeksiranje služi kao važna komponenta za obezbeđenje meta podataka za fajlove i njihovo dodavanje u sistem. DAM modul kreira objekat u bazi za svaki fajl, koji je snabdeven meta podacima. Tokom indeksiranja, istoimeni modul, u zavisnosti od tipa fajla čita podatke iz baze kao što su dimenzije slike, veličina fajla itd.

Za indeksiranje fajlova neophodno je odraditi sledeće:

  1. Potrebno je preneti fajl u fajl sistem korišćenjem Fajlovi>Lista fajlova modula ili korišćenjem protokola za prenos datoteka (Ef-Te-Pe)
  2. U modulu Administratorski alati/Indeksiranje potrebno je odabrati direktorijum iz fajl sistema koji će biti indeksiran
  3. Korišćenje čarobnjaka za indeksiranje uslovljeno je potrebom za konfiguracijom indeksiranja.