Šta je Ce-Em-Es?

Sistem za upravljanje podacima (Content Management System - Ce-Em-Es) je sistem koji omogućava korisnicima kreiranje i održavanje sadržaja na veb sajtu. Ovi sistemi mogu biti aplikacije instalirane na računaru koje su povezane sa veb sajtom i omogućavaju njegovo održavanje, kao i veb orijentisane aplikacije, koje su pokrenute na veb serveru i omogućavaju da svi aspekti veb sajta budu održavani direktno sa samog sajta.

Ce-Em-Es sistemi postali su standardna metoda za kreiranje i održavanje sadržaja na internetu i intranetu, naročito u okruženjima gde je za ovaj posao potrebno više od jedne osobe, ili kada je reč o velikoj količini sadržaja.

Softverski sistemi sa ovakvim pristupom se najčešće nazivaju Sistem za upravljanje podacima na Vebu (Web Content Management Systems - Ve-Ce-Em-Es), ili skraćeno Ce-Em-Es. Kada je cilj integracija celokupnog sadržaja, ne samo za dokumentovanje na veb-u već i za štampanje sadržaja, takvi sistemi se nazivaju Poslovni sistemi za upravljanje podacima (Enterprise Content Management System - E-Ce-Em-Es).

Ovakvi sistemi korisnicima omogućavaju:

 • Osnovno upravljanje sadržajem
  1. Kreiranje sadržaja
  2. Izmena sadržaja
  3. Brisanje sadržaja
 • Mogućnost izmene dizajna prezentacije bez promene sadržaja
 • Efektivnu kolaboraciju

Napredne opcije (Enterprise):

 • Virtuelizacija sadržaja
  1. Mogućnost davanja različitih privilegija različitim korisnicima
  2. Mogućnost skladištenja različitih verzija istog podatka

Životni ciklus sadržaja (Content Lifecycle)

Ce-Em-Es sistemi podržavaju životni ciklus sadržaja opisan na slici 1. Životni ciklus se sastoji od sledećih faza: kreiranja, organizacije, objavljivanja i arhiviranja sadržaja.

Slika 1. Životni ciklus sadržaja

Prva faza (Creation) ima za cilj prikupljanje i dizajniranje informacija. Posle planiranja, relevantne informacije su zapisane, struktuirane i dostupne kao komponente. Ova faza takođe podrazumeva izmene i pročišćavanje sadržaja.

Faza organizacije (Organization) podrazumeva administraciju i skladištenje podataka u obliku pogodnom za objavljivanje; kao i dodelu korisničkih privilegija za određene sadržaje.

Objavljivanje (Publication) se odnosi na distribuciju i prezentaciju izlaza iz sistema. Ova faza može biti implementirana u vidu veb sajta, odštampanog dokumenta ili u nekom drugom formatu.

Arhiviranje (Archiving) podrazumeva skladištenje podataka u obliku koji je najpogodniji za pretragu, statističku evaluaciju, i ponovno korišćenje.